بازخورد پسامدرنی تغییرات حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، گروه حقوق، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.354819.3810

چکیده

پسامدرن راهی است برای تشخیص آنکه جهان فعلی ما در دوران برزخ است و این برزخ انتقال از مرحله‌ای به مرحله دیگر را به ما نشان می‌دهد. پسامدرنیسم داعیه‌های جهان شمول مدرن در مورد علم، برابری، آزادی را نمی-پذیرد و حقوق بشر را نیز مانند علم افسانه می‌داند و در مقابل، از تفاوت‌ها و تکثر در جامعه انسانی حمایت می‌کند و به دنبال آوردن هر آنچه در نظم مدرن، حاشیه‌ای محسوب می‌شود به متن جامعه و حقوق هستند و کلیت و جوهر هنجارهایی که به دنبال برقراری نظم بنیادین و فراگیر در سطح جامعه است را زیر سؤال می‌برند. در این راستا نظریه پسامدرن در حوزه حقوق همنوا با مکتب مطالعات انتقادی حقوقی، با به چالش کشیدن مبنای عقلانی جهان شمول برای حقوق، آن را پوششی از مشروعیت جعلی و ساختگی بر تن حقوق و نظام حقوقی می‌داند. با توجه به پژوهش بازخورد پسامدرنی تغییرات حقوق شامل تغییراتی در بنیادهای حقوق و ایجاد تزلزل در آن‌ها و عقب نشینی شخصی‌گرایی است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی بازخورد پسامدرنی تغییرات حقوق شده است.

کلیدواژه‌ها