شناخت و تحلیل کیفی چالش های آموزش عالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحدرفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.

10.30510/psi.2022.355094.3818

چکیده

نظام آموزش عالی در تحقق اهداف استراتژیک و توسعه‌ی پایدار، همه جانبه و رشد و تعالی کشور نقش اساسی دارد و برای تحقق این اهداف و پیشبرد آن‌ها با چالش‌ها و موانع گوناگون سازه‌ای و زیستی مواجهه می‌باشد، لذا ضروری است این چالش‌ها به طور ریشه‌ای شناخته شده و تحلیل شوند، این مطالعه با هدف شناخت و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های چالش‌های آموزش عالی با توجه به هدف توسعه‌ای آن و بر اساس رویکردکیفی وروش موردی ابزاری صورت گرفته است، جامعه‌ی آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و رؤسای دانشگاه‌های کشور بوده‌است. انتخاب نمونه به صورت هدفمند و در نقطه‌ی اشباع نظری به تعداد پانزده نفر بوده است. ابزار جمع آوری داده‌ها مصاحبه‌ی نیم ساختار یافته و روش تحلیل مصاحبه‌ها تحلیل مضمون بوده‌است.یافته‌های‌ ‌‌‌‌‌‌‌تحقیق نشان داد، چالش‌های آموزش عالی از دیدگاه خبرگان از پنج عامل اصلی فرهنگی، بنیادی-ساختاری، مدیریتی و سازمانی، کیفیتی و جهانی تشکیل شده است. همچنین این چالش‌ها از بیست وچهار مؤلفه‌ی فرعی، استقلال، چشم‌انداز، ارتباطات، تامین مالی، آمایش علمی، سیاست و توسعه‌ی علمی، جامعه پذیری، فرهنگ دانشگاهی، انگیزش، جذب اساتید، تولید علم، برنامه های درسی، اقتصاد دانش محور، اثر بخشی، سرمایه‌ی انسانی، ارزیابی کیفیت، کیفیت عملکرد آموزش، اشتغال فارغ‌التحصیلان، رقابت و مهاجرت نخبگان تشکیل شده‌است.در راستای تحقق اهداف و ارتقاء اثر بخشی و کارآمد نمودن نظام آموزش عالی شناخت ریشه ای چالشها وتدوین راهکارهای عبور از چالش‌هادرقالب استراتژیها و بازنگری در سیاست‌ها و توجه به ابعاد فرهنگی و سازه‌ای اجتماعی و آینده پژوهی در آموزش عالی و طراحی الگو‌های ارتقاء

کلیدواژه‌ها