تبیین جامعه شناختی بی تفاوتی سیاسی بر حسب تعیین کننده های اجتماعی (مطالعه جوانان 18 تا 29 ساله شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.351509.3728

چکیده

روند افزایش‌یابنده بی‌تفاوتی سیاسی، اغلب نظام‌های سیاسی جهان معاصر را چنان به چالش کشیده که به ناچار اقدام به واکاوی جدی شرایط به وجودآورنده آن کرده‌اند. در همین راستا، پژوهش حاضر به تبیین جامعه‌شناختی تعیین‌کننده‌های اجتماعی(عدالت اجتماعی، محرومیت نسبی، بی‌اعتمادی سیاسی) بی‌تفاوتی سیاسی پرداخته است. این پژوهش از نوع کمی، از نظر هدف بنیادی و از نظر روش پیمایش است. جمعیت آماری پژوهش شامل تعداد 431288 نفر از جوانان 18 تا 29 ساله ساکن شهر کرمانشاه در سال 1400 بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، داده‌ها از طریق توزیع 400 پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شد. برای آزمون میزان تأثیر تعیین‌کننده‌های اجتماعی بر بی‌تفاوتی سیاسی در قالب مدلی تجربی از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار Amos استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان بی‌تفاوتی جوانان مورد مطالعه (82/80) درصد بود که این مقدار بالاتر از حد متوسط بود. همچنین، طبق نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی، ‌عدالتی اجتماعی با بارعاملی (71/0)، محرومیت نسبی با بارعاملی (68/0) و بی‌اعتمادی سیاسی با بارعاملی (55/0) ضمن تأثیرگذاری معنادار بر بی‌تفاوتی سیاسی، در مجموع 52 درصد از تغییرات بی‌تفاوتی سیاسی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها