تحلیل رابطه علّی رسانه‌های جمعی داخلی و خارجی بر مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: شهروندان 18 سال و بالاتر شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استاد جامعه شناسی دانشگا کاشان

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه کاشان

10.30510/psi.2022.336404.3312

چکیده

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که رسانه هایی از قبیل تلویزیون، ماهواره و رادیو چه تأثیری بر میزان مشارکت در انتخابات افراد به جای می گذارند؟ جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شهروندان تهرانی که دارای حداقل 18 سال سن بوده اند، تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده است. در این تحقیق 700 پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات پژوهش، مشارکت انتخاباتی به عنوان متغیر وابسته در ارتباط با متغیرهای استفاده از تلویزیون، استفاده از ماهواره و استفاده از رادیو قرار گرفت. جهت تبیین ارتباط متغیرها با یکدیگر و سهم هر متغیر در تعیین متغیر وابسته، از آزمون-های متناسب با سطح سنجش آن‌ها و همچنین روش های آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان تاثیرگذاری تلویزیون (0.336) بر مشارکت انتخاباتی بیشتر از میزان تاثیر رادیو (0.157) بر مشارکت انتخاباتی است. میزان تأثیر گذاری ماهواره بر مشارکت انتخاباتی در مقایسه با تلویزیون و رادیو، در پایین ترین حد خود (0.154) قرار دارد. لازم به ذکر است که تأثیر رسانه های مذکور بر مشارکت انتخاباتی مثبت می باشد.

کلیدواژه‌ها