عوامل موثر بر ساختار سیاست کیفری با رویکرد افتراقی نسبت به جرائم نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.30510/psi.2022.317439.2726

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ساختار سیاست کیفری با رویکرد افتراقی نسبت به جرائم نیروهای مسلح ‌می‌باشد.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای اعم از کتب، مقالات و پژوهش هائی است که مرتبط با موضوع بوده و در راستای اهداف پژوهش بوده اند.
ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: در سیاست کیفری اقتباس شده از سوی قانونگذار در جرائم نیروهای مسلح، اصولا به جهت اهمیت ساختار نیروهای مسلح و همچنین اثر جرائم در حوزه مذکور بر جامعه،‌ عواملی از قبیل سرعت در رسیدگی، شدت مجازات از جمله مولفه‌های مهم محسوب می گردند،‌ به نحوی که در برخی از جرائم صورت گرفته خاص نظامی، میزان برخورد قانونگذار با مجرمین، به مراتب شدید می‌باشد.
نتیجه‌گیری: در نظام کیفری ایران در حوزه قانونگذاری نظامی،‌ به قانونگذار تخصصی وقعی داده نمی شود وگرنه نباید با توجه به شرایط حاکم بر نیروهای مسلح و مشخص بودن تمامی ابعاد و شرح وظایف آن ها، در چنین مدتی کوتاهی تغییرات بزرگی در قانون ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها