بررسی شهرنشینی و اضطراب موقعیت در ادبیات داستانی پس از انقلاب با تاکید بر آثار «زویا پیرزاد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زبان وادبیات فارسی .ادبیات وزبان های خارجه.دانشگاه پیام نور

10.30510/psi.2022.347179.3580

چکیده

همزمان با پیدایش شهر و شهرنشینی که از جلوه‌های مدرنیته و توسعه جوامع انسانی هستند، مولفه‌های زندگی شهری در گونه‌های مختلف هنر از جمله ادبیات نمود پیدا کرد و راه خود را به داستان‌ها نیز گشود تا جایی که حوادث و وقایع و نیز فضاهای شهری در داستان‌ها به تصویر کشیده شد. گفتنی است هر چند شهرنشینی در رمان و داستان فارسی به تنهایی، هویتی مستقل ندارد و غالبا در پس‌زمینه آثار نویسندگان مختلف، بروز یافته است اما بررسی-در آثار نویسندگان دهه‌ اخیر نشان ‌می‌دهد که این مولفه، دست مایه اصلی بسیاری از رمان‌ها واقع شده است. زویا پیرزاد نیز از جمله نویسندگانی است که هم ‌راستا با ژانرهای مختلف دیگر، شهر نشینی و مشخصه‌ها- پیامدهای آن را در رمان هایش به کار برده است.در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، دو اثر از این نویسنده، با محوریت هویت شهری و دغدغه‌های مدرنیته بررسی شده‌است که توصیف فضای کلان ‌شهرها، وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم در جوامع شهری، بیان آسیب‌های اجتماعی و روانی ناشی از شهر‌نشینی، در این دو اثر مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها