نقش رسانه در تعامل چند فرهنگی و بین فرهنگی در جوامع امروزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش زبان آلمانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه آموزش زبان آلمانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه آموزش زبان آلمانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.347845.3595

چکیده

با وارد شدن به عصر رسانه‏ها و شکل ‏گرفتن جامعه اطلاعاتى، جهان دوران جدیدى را آغاز کرده است. در نظام نوین جهانى‏، ما در عصر رسانه‌ها زندگی می‌نماییم؛ عصری که در آن رسانه‌ها به‌عنوان یک جزء جدایی ناپذیر زندگی ما هستند. در این میان سیاست‌های رسانه‌ها نقش تعیین کننده در تعامل فرهنگی کشورها دارند. بنابراین، رسانه‌ها مانند شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، ماهواره، رادیو، تلویزیون، مجلات، کتاب و عکس و سینما نقش زیادی در بالا بردن آگاهی‌های گوناگون و تعامل فرهنگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش رسانه در تعاملات فرهنگی و بین فرهنگی به منظور کاهش شوک فرهنگی می‌باشد. می‌دانیم آشنایی با فرهنگ‌های مختلف در کاهش شوک فرهنگی موثر است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان رشته زبان و روانشناسی، اساتید دانشگاه تهران مرکز بوده که شامل 843 نفر بوده که براساس جدول مورگان یک نمونه تصادفی شامل 265 نفر گرفته شده و روش جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامه از نظر خبرگان و معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج با استفاده از نرم افزار 3 Smart-PLS و SPSS 25 بررسی شده و نتایج نشان داد رسانه بر تعامل چند فرهنگی و بین فرهنگی در جوامع امروزی موثر بوده و اینترنت و ماهواره به ترتیب با ضرایب مسیر 472/0 و 409/0 بیشترین تاثیر و مجلات، رادیو با ضرایب 180/0 و 221/0 کمترین تاثیر را داشتند. بنابراین براساس نتایج بدست آمده بهتر است به منظور آشنایی بیشتر با فرهنگ‌های مختلف و کاهش شوک فرهنگی، به‌منظور بالا بردن کارایی بیشتر رسانه‌ها در این راستا برنامه‌ریزی گردد.

کلیدواژه‌ها