بررسی تأثیر بهسازی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

10.30510/psi.2022.347849.3596

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بهسازی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بود. از روش توصیفی- همبستگی برای انجام این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعداد 690 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه لازم 247 نفر تعیین شد. برای بررسی متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارای 75 سوال است. روایی صوری پرسش نامه ها توسط استاد محترم راهنما مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. از روش های آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لیزرل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که، بهسازی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی اعتماد سازمانی تاثیر مثبت 19/0 دارد. بهسازی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی تعهد سازمانی تاثیر مثبت 16/0 دارد.

کلیدواژه‌ها