اعتبار شهادت، شرایط و ارزش اثباتی آن در قوانین و سیاستهای حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا (مورد مطالعه: جامعه آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.336428.3313

چکیده

شهادت امروزه نقش مهمی در نظام حقوقی کشورهای دنیا از جمله ایران و امریکا ایفا می کند. شکل شهادت در نظام حقوقی کامن لا اصولا شفاهی بوده و به شیوه استعلام و بازپرسی است به گونه ای که امکان کشف حقیقت میسر باشد. در شیوه مذکور، پرسش اصلی و متقابل و مجدد سه شکل پرسش از شاهد یا شاهدان در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا از جمله آمریکا است. در این پژوهش سعی شده است تا با تکیه بر قوانین جوامع تابع نظام کامن لا به خصوص آمریکا ضمن بررسی جایگاه این دلیل اثباتی در عمل و رویه قضایی، به تبیین موضوع پرداخته شود. بر همین اساس، پژوهش مورد نظر تحت عنوان اعتبار شهادت در حقوق آمریکا در پرتوی رویه قضایی، به عنوان کشور تابع نظام حقوقی کامن لا مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به مطالب ارائه شده به این نتیجه رسیده شد که ادای شهادت با وجود برخی تفاوت ها در قوانین کشورها، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا پذیرفته شده و با وجود محدودیت هایی که نسبت به آن در تغییرات قوانین و مقررات در سیر تحولات نظام های حقوقی اعمال شده است، امروزه نقش مهمی در دادرسی ها و نظیم سیاستهای حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها