آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، . ایران.

3 استادیار دانشگاه هنر، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.30510/psi.2022.344627.3514

چکیده

هدف از این مطالعه آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران است. این تحقیق با هدف آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران انجام میشود. بنابراین تحقیق حاضر از نوع کاربردی می‌باشد و به این دلیل که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته می‌شود از نوع توصیفی پیمایشی و با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه مورد مطالعه کلیه افراد صاحب نظر و خبره سیاسی و ورزشی (حدود 500 نفر) می باشند. به جهت زیاد بودن حجم جامعه، طبق جدول کرجسی و مورگان و بر اساس روس نمونه گیری تصادفی ساده، 225 نفر به عنوان نمونه انتخاب می شوند. در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت گرداوری اطلاعات استفاده شده است. در تحقیق حاضر با استفاده از مقالات مرتبط داخلی و خارجی، چارچوب های نظری موجود و همچنین نظرات و مصاحبه از صاحب نظران و اساتید کمیته تحقیق، عوامل مرتبط با موضوع شناسایی شده و با استفاده از مقیاس درجه بندی لیکرت پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامه نهایی تهیه و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی ابتدا به روش دلفی از طریق مصاحبه، شاخص ها شناسایی شد و سپس در قسمت کمی شاخص ها بصورت پرسشنامه و طیف لیکرت توزیع گردید و با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که آسیب های دیپلماسی شامل آسیب فرهنگی- دیپلماتیک- روابط دوستانه- انسجام ملی- توسعه تجاری و زیرشاخص های مربوطه آن ها می باشد.

کلیدواژه‌ها