آسیب شناسی سیاسی اجتماعی سرمایه گذاری مولددر ایران ۱۳۵۷-۱۳۹۸

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ،دانشکده علوم انسانی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد شهرضا

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

10.30510/psi.2022.334528.3279

چکیده

پس از انقلاب 1357 در ایران روند پذیرش ، ایجاد و گسترش سرمایه مولد در بخش های متعدد حاکمییتی، شبه دولتی و خصوصی ،تبدیل سرمایه راکد به سرمایه مولد توسط برنامه ریز یها در قالب طرح ها یا لوایح قانونی بسیار کم رنگ بوده و خود باعث خسارات کلان به داشته های قابل استفاده در مسیر رشد و توسعه گردیده است. این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذار سیاسی و اجتماعی در سرمایه گذاری مولد در ایران می پردازد . این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که : " سیاست های حاکمییتی ایران در مورد سرمایه مولد بعد از انقلاب 1357 چه بوده است ؟ " ارتباط اجتماعی و تاثیر پذیری جامعه و تاثیر گذاری آن در تصمیمات سیاسی قدرت حاکم و تاثیر تصمیم های قدرت حاکم بر افزایش یا کاهش سرمایه گذاری مولد پس از انقلاب چگونه بوده است . نتایج متعددی حاصل شده که از جمله می توان به تاثیر تحریم ها در اقتصاد ، مدیریت ضعیف کشوری ، عدم کارشناسی در تصمیمات سیاست خارجی و داخلی نام برد. قلمرو زمانی مورد مطالعه پس از انقلاب اسلامی سال 1357 تا دوماهه اول 1398 را در بر می گیرد. این پژوهش بر اساس روش کیفی و تاریخی قرار گرفته که در آن از داده های کمی نیز استفاده شده است .

کلیدواژه‌ها