بررسی عوامل مؤثر اجتماعی در بکارگیری کوچینگ عملکرد کارکنان در سازمانهای دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، کردستان ، ایران

2 دانشجوی دکترا ، گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، کردستان ، ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، کردستان ، ایران

10.30510/psi.2022.343423.3485

چکیده

امروزه بهره‌برداری حداکثر از سرمایه‌های انسانی برای سازمان‌ها به دلایلی از جمله پیشرفت شتابان تکنولوژیهای مختلف، رقابت روزافزون، و کاهش هزینه‌ها امری ضروری است و کوچینگ عملکرد کارکنان، ابزاری مؤثر در مدیریت عملکرد کارکنان و روشی قوی برای اطمینان از این‌که کارکنان به‌خوبی انگیزه دارند و با تمام پتانسیل خود کار می‌کنند، است. در واقع یکی از روشهای مؤثر در آموزش و بهسازی، کوچینگ است. هدف از مقاله حاضر شناسایی عوامل مؤثر در به‌کارگیری کوچینگ عملکرد کارکنان در سازمانهای دولتی ایران است. روش پژوهش مورداستفاده، کیفی و به‌طور خاص داده بنیاد است. که در آن عوامل اجتماعی اثرگذار در مفهوم کوچینگ عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از روش مصاحبه باز شناسایی شد. بر این اساس تعداد 10 نفر از خبرگان که در این پژوهش افراد مجرب در حوزه کوچینگ عملکرد هستند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها با استفاده از مفاهیم استحصال‌شده مشترک، منجر به شناسایی 3 عامل علی، زمینه ای و تعدیلگر مؤثر در بکارگیری نظام کوچینگ عملکرد همراه با مفاهیم استحصال شده شد. نتایج حاکی از آن است که سازمانهای امروزی بااطلاع بیش‌تری از عوامل یادشده می‌توانند نسبت به فشار رقابتی واکنش بهتری داشته و به دنبال آن با تدوین و به‌کارگیری استراتژی‌های آموزشی و کسب‌وکار مثل کوچینگ به نتایج کارآمدتری نائل گردند.

کلیدواژه‌ها