تدوین مدل سازمان آموزش و پرورش معنویت گرا مبتنی بر گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

4 . دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

10.30510/psi.2022.340622.3427

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی سازمان آموزش و پرورش معنویت‌گرا بود. روش پژوهش از نوع الگوی پارادایمی بود. مشارکت‌کنندگان بالقوه پژوهش، متخصصان کلیدی آشنا به حوزه معنویت گرایی بودند. تحلیل داده‌ها با روش کد گذاری و در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی صورت گرفتند. برای اعتبار داده های حاصل از مصاحبه از روش های بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پارادایمی سازمان آموزش و پرورش معنویت‌گرا دارای 172 کد باز، 18 کد محوری و 6 کد انتخابی می باشد که شامل شرایط زمینه ای(وجود بسترهای فرهنگی - اجتماعی تعالی محور در جامعه، وجود الگوهای اجتماعی معنوی، ساختار آموزش و پرورش تعالی محور)، شرایط علی(وجود نیروی انسانی رشد یافته، فضای حمایتی در سازمان)، عوامل مداخله گر(مشوق‌های سازمانی، قوانین و مقرارت تسهیل گر)، پدیده محوری(سازمان آموزش و پرورش معنویت گرا)، استراتژی ها(الگوسازی – شایسته گزینی، ارائه مشوق های مادی و معنوی، ایجاد بسترهای مناسب، تدوین استراتژی های حمایت نهاد‌ی) و پیامدها(رشد و توسعه‌ی فردی، بالندگی و بهره‌وری سازمانی، شکل‌گیری جامعه معنوی و رشد یافته) می‌باشند.

کلیدواژه‌ها