مطالعه رابطه جامعه‌پذیری سیاسی، آگاهی سیاسی و اثربخشی سیاسی بر مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جامعه شناسی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی گروه جامعه شناسی،دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

10.30510/psi.2022.300651.2171

چکیده

امروزه با رسانه‌ای شدن سیاست، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های سیاسی بواسطه رسانه‌ها و بطور خاص فضاهای آنلاین انجام می‌شود. این پژوهش با هدف مطالعه رابطه متغیرهای جامعه‌پذیری سیاسی، آگاهی سیاسی و اثربخشی سیاسی بر مشارکت سیاسی آنلاین و آفلاین در بین دانشجویان دانشگاه شیراز و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. بر این اساس 390 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و پرسشنامه را تکمیل کردند. در هر سه مدل تدوین شده به نوعی رابطه بین آگاهی سیاسی با مشارکت سیاسی کل و مشارکت در فضای آنلاین و آفلاین معنادار نبوده است و تنها اثر غیرمستقیم وجود داشته است. اما از طرفی رابطه بین اثربخشی سیاسی با مشارکت سیاسی کل و مشارکت آنلاین معنادار بوده و در این جا اثربخشی سیاسی به متغیر میانجی رابطه بین دو متغیر را تحت تأثیر قرار داده است.
یافته های تحقیق:نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش نشان می‌دهد که جامعه‌پذیری سیاسی بالاترین ارتباط معنادار با متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) داشته است (Beta= 56%). همچنین آزمون مدل پژوهش نشان داد که مجموع متغیرهای مستقل پژوهش توانسته‌اند 45% (R2= 45%) از تغییرات متغیر وابسته پژوهش یعنی مشارکت سیاسی دانشجویان را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها