راهکارهای تحقق مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از منظر توسعه نهادی (مطالعه موردی :دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد شیراز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی،واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران.

2 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه ازاد اسلامی، لامرد ، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی،واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران.

10.30510/psi.2022.289540.1790

چکیده

الگوی توسعه نهادی یکی از روش های مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. هر چند توسعه نهادی و مشارکت سیاسی توده‌ای دارای قرابت‌هایی با یکدیگر هستند، اما توسعه نهادی از عمق و پایداری بیشتری برخوردار است و می‌تواند اهداف قانون اساسی و اسناد بالادستی را در زمینه مشارکت سیاسی تعمیق و توسعه نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای تحقق مشارکت سیاسی در ج.ا.ایران از منظر توسعه نهادی است که در میان دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد شیراز صورت گرفته است. جامعه آماری مورد نظر تعداد 384 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افـزار آماریِSPSS ، در دو سطح تجزیه و تحلیل شده است. در سطح اول با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای)، داده‌های بدست آمده از سؤال‌های پرسشنامه تجزیه و تحلیل شده و به سؤال‌های پژوهش پاسخ داده می‌شود. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه نهادی یکی از ضرورت های انقلاب اسلامی در دهه چهارم و پس از آن است.

کلیدواژه‌ها