تدوین برنامه آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.30510/psi.2022.340361.3420

چکیده

انسان همیشه به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده است که من کیستم؟ انسان به عنوان برترین آفریده‌ی خداوند، موجودی چند وجهی است که نادیده گرفتن هریک از این ابعاد وجودی، بخش بزرگی از انسانیت فرد وسلامت روان او را به خطر می‌اندازد. دانشمندان و فیلسوفان و روانشناسان زیادی از دیدگاه های مختلف به مبحث خود شناسی پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی خودشناسی از دیگاه ملاصدرا که خود از صاحب نظران ایرانی در این زمینه است، میباشد. روش این پژوهش، کتابخانه ای و تحلیلی- استنتاجی میباشد. پژوهش حاضر چهار مؤلفه اصلی خود شناسی در رویکرد ملاصدرا را بررسی کرد که این اصول شامل نفس مجرد و ویژگی های آن، رابطه نفس با بدن، علم به نفس نزد انسان و وحدت نفس میباشد که در این پژوهش رابطه این اصول را با چهار مؤلفه روانشناختی از جمله خودآگاهی، باورها واعمال مذهبی، تجربه هوشیاری اوج یافته و تعالی مورد مطالعه قرار داد. خودشناسی از دیدگاه صدرالمتألهین را میتوان با مؤلفه های روانشناختی فراوانی از جمله خودآگاهی، باورها و اعمال مذهبی، هوشیاری اوج یافته و تعالی مرتبط دانست که در نتیجه این پژوهش، یک برنامه آموزشی جامع خودشناسی از دیدگاه صدرالمتألهین تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها