نقش میانجی سبک های اسنادی بین انواع تصمیم گیری و اثربخشی تدریس در بین معلمان ایرانی درس زبان انگلیسی: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی ، دانشکده علوم انسانی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.30510/psi.2022.338546.3376

چکیده

افراد از استنادها برای تفسیر وقایع پیرامون خود استفاده می کنند. اهمیت و وجود روابط متفاوت بین انواع تصمیم گیری، سبک انتساب و اثربخشی تدریس بر کسی پوشیده نیست. اما کاوش در ماهیت رابطه بین این چند مفهوم همچنان نیازمند تحقیقات بیشتری است. هدف از پژوهش حاضر آشکار کردن چگونگی عملکرد این رابطه بود که در آن با بررسی نقش میانجی سبک های اسنادی، به بررسی رابطه بین ابعاد پنج گانه انواع تصمیم گیری و اثربخشی تدریس معلمان در بین معلمان ایرانی زبان انگلیسی پرداختیم. به عنوان هدفی جانبی، این مطالعه سعی کرد تا روابط بین ابعاد انواع تصمیم گیری معلمان و سبک های اسنادی آنها را بررسی کند. به این منظور، 146 معلم زبان انگلیسی مرد و زن بزرگسال از موسسات زبان مختلف شهرهای شمالی ایران از جمله گرگان، گنبد و علی آباد کتول به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به سه پرسشنامه پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نسخه 2 نرم افزار SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل گام به گام اینگونه آشکار ساخت که سبک های اسنادی معلمان می تواند به طور موفقیت امیزی بین ابعاد پنجگانه انواع تصمیم گیری و اثربخشی تدریس میانجیگری نماید. همچنین یافته ها به وضوح نشان داد که بین سبک های اسنادی و تمامی ابعاد انواع تصمیم گیری معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت نیز، مفاهیم آموزشی و برداشت های نظری مطالعه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها