بررسی جامعه شناختی تاثیر فرهنگ سیاسی مشارکتی بر توسعه سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 شیراز- شهرک بهشتی- خیابان فردوس- کوچه 6- پلاک 43

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

10.30510/psi.2022.280341.1651

چکیده

چکیده: فرهنگ سیاسی مشارکتی و تاثیر آن بر تحقق توسعه سیاسی از دیر باز در شمار موضوعات مورد توجه علمای علم سیاست و جامعه شناسان بوده است، هدف این پژوهش بررسی جامعه شناختی تاثیر فرهنگ سیاسی مشارکتی بر توسعه سیاسی است، برای این منظور با تنظیم مدل مفهومی برگرفته از دیدگاه های هانتینگتون و جگورایب درباب توسعه سیاسی و نظریات پای، آلموند، پاول، وربا و اینگلهارت در باب فرهنگ سیاسی مشارکتی فرضیه های پژوهش تدوین و تنظیم شده است. داده های پژوهش از نمونه آماری 377 نفر از میان دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی، گرد آوری شده است، جهت پایایی از شاخص آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل از روش معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد، فرهنگ سیاسی مشارکتی و مؤلفه های تاثیر گذار بر آن مانند اعتماد اجتماعی، فرهنگ گفتگو، فردگرایی، فرصت های برابر سیاسی و اجتماعی، می تواند زمینه ساز و تقویت کننده توسعه سیاسی باشد. ولی فرهنگ سیاسی تبعی و محدود به عنوان مانعی فراگیر برای توسعه سیاسی محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها