بررسی ریاضی عوامل موثر بر مدیریت تجربه مشتری از وابستگی برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران.

2 استادیار ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

3 دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

10.30510/psi.2022.288951.1782

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کشف عمیق پدیده‌ تجربه مشتریان از وابستگی به برند بوده است. روش پژوهش حاضر تلفیقی و از نظر هدف پژوهشی کاربردی بود. روش جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه ساختار یافته بود. یافته ها نشان داد بعد ارزشی در قالب سه مقوله ارزش‌های مطلق، ارزش های نسبی و ارزش های زمینه ای؛ بعد شناختی با سه مقوله ارزش‌های مطلق، ارزش های نسبی و ارزش های زمینه ای؛ بعد انگیزشی در قالب سه مقوله ، محصولات اصلی، سفارشی سازی و تحقق وعده، بعد احساسی در قالب دو مقوله ارزش ادراک شده و تمایلات احساسی؛ بعد فیزیکی با سه مقوله موارد امنیتی، نرم افزارها و سخت افزارها؛ بعد رفتاری در قالب 4 مقوله ارزیابی کارکنان، رفتار شهروندی، انعطاف پذیری و تمایلات رفتاری؛ بعد ارتباطی با سه مقوله انتظارات مشتری، عملکرد و پیگیری؛ و بعد وابستگی به برند در قالب دو مقوله توجه به ویژگی برند و توجه به مشتری بعد از ابعاد اصلی تجربه مشتری از وابستگی برند بودند. در بخش کمی نیز نتایج با استفاده از معادل یابی ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج بخش کمی نشان داد متغیرهای شناسایی شده دارای رابطه معناداری بودند و سرانجام الگوی پیشنهادی مورد برازش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها