تأثیر برداشت حسابرسان حرفه‌ای ایرانی از مسئولیت فردی و رفتاری خود بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش

2 دانشیار- دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

3 دانشیار دانشگاه آزاد عاوم تحقیقات

10.30510/psi.2022.290029.1797

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر برداشت حسابرسان حرفه‌ای ایرانی از مسئولیت فردی و رفتاری خود بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی است. ضرورت مسئولیت پذیری فردی و رفتاری در سازمان تا حدی است که بسیاری از سازمان‌های در جهت آموزش و تقویت مسئولیت پذیری سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و قلمرو زمانی سال 1395 است. نمونه مورد بررسی شامل تعداد 330 پرسش شونده از بین حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بود. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از مقدار احتمال (T-value) حاصل از برازش مدل در حالت معنی دار پارامترها و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که برداشت حسابرسان حرفه‌ای ایرانی از مسئولیت فردی و از عواقب عمل سؤال‌برانگیز اثر معناداری دارد.. به بیان دیگر یافته های نشان می دهند که برداشت حسابرسان حرفه‌ای ایرانی از مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی، برداشت حسابرسان حرفه‌ای ایرانی از هزینه‌های مربوط بر گزارش دهی، برداشت حسابرسان حرفه‌ای ایرانی از عواقب عمل سؤال انگیز بر هشدار دهی حسابرسان حرفه‌ای در ایران اثر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها