تبیین مولفه های فضای معماری در سینمای کیارستمی با رویکرد پدیدارشناسانه به فیلم‌های سه‌گانه کوکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

4 استاد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

معماری و سینما جدا از وجهه‌ی کارکردی خود که به ایجاد فضا می پردازند، در فرآیند درک فضا، هر دو اصول مشترکی را در بر می گیرند که به وسیله معماران و کارگردانان درهم آمیخته شده اند. هدف پژوهش پیش رو شناخت و تحلیل فیلم‌های سه‌گانه کوکر در سینمای کیارستمی با رویکرد پدیدارشناسانه است. برای این منظور در قالب روش موردپژوهی و با رویکردی تحلیلی و پدیدارشناسانه به فضا نخست برپایه مطالعات نظری به بررسی رویکرد پدیدارشناسانه به فضا در سینما پرداخته شده است، سپس با بهره گیری از روش پدیدارشناسی تفسیری مرلوپونتی و مدل سوبچاک، نقش فضا و امکان استفاده از تعامل معماری با سینما در آثار کیارستمی بازخوانی شده و در گام پایانی با بهره گیری از این رویکرد به ارائه مدلی از رابطه سیر تکامل فضای معماری و سینما پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند معماری و سینما می توانند واسطه هایی برای عرضه‌ی معنا باشند، که این معنا می تواند بین عرصه ها و رسانه های مختلف مشترک باشد. در واقع معماری و سینما متشکل از عناصر اساسی مشترکی همانند صحنه، فضا، نور، حرکت و دید می باشند. مجموعه این عناصر با هم کاراکتر سینمای کیارستمی را تعریف میکنند، چیزی که درواقع ماهیت سینمای او محسوب میشود. سینمای کیارستمی یک پدیدۀ کلی و کیفی است که نمیتوان آن را به هیچ ً یک از خصوصیات آن مثال ارتباطات عادی انسانی بدون ازدستدادن طبیعت واقعی آن کاهش داد.

کلیدواژه‌ها