صیانت از قانون اساسی در ایران و آلمان: بانگاه ویژه به اصول جامعه شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

10.30510/psi.2022.306413.2363

چکیده

اصولاٌ دادگاه قانون اساسی، وظیفه پاسداری از قانون اساسی را به طرق مختلف بر عهده دارد و گاهی اوقات از طریق دادگاه های اداری این مهم انجام می دهد. دادگاه های اداری در تضمین دادرسی اساسی در نظام های حقوقی اساسی کشورهای مختلف نقش های مختلفی ایفاء می نمایند. البته در برخی نظام های حقوق اساسی هم چون نظام حقوقی ایران، دادگاه های اداری در تضمین دادرسی اساسی نقش عمده ای ایفاء نمی نمایند و عمدتا نهادهای شبه دادرسی اساسی هم چون شورای نگهبان هستند که این وظیفه را انجام می دهند. این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی صورت می پذیرد به دنبال پاسخ به این سوال هستند که اصول جامعه شناختی چه نقشی می توانند توسط محاکم اداری در تضمین دادرسی اساسی در نظام های حقوقی ایران و آلمان داشته باشند؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که در قانون اساسی آلمان، نقش دادگاه قانون اساسی، حفاظت از حقوق بنیادین ؛ 2- تصمیم گیری در مورد غیرقانونی بودن احزاب سیاسی؛ 3- در مورد محروم کردن احزاب سیاسی از دریافت کمک های مالی دولت؛ 4- شکایات در مورد تصمیمات بوندستاگ ناظر بر اعتبار انتخابات یا منفعت یا ضرری که از دست دادن یک کرسی مجلس بوندستاگ داشته است. 5- در ارتباط با شکایات اتحادیه هایی راجع به عدم شناسایی شان به عنوان یک حزب سیاسی برای انتخابات مربوط به بوندستاگ می باشد.

کلیدواژه‌ها