بررسی پدیدارشناختی چالش‌های هویت اجتماعی زنان شاغل اقوام بختیاری، کرد، عرب و فارس در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار

10.30510/psi.2022.276144.3083

چکیده

هویت اجتماعی در شهرها با فرهنگ‌ها و ساختارهای متفاوت کاملا متفاوت بوده و فضای فرهنگی شهر به ویژه قومیت‌های مختلف بر تجربه هویت اجتماعی شهروندان اثرگذار است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پدیدارشناختی چالش‌های هویت اجتماعی زنان شاغل اقوام بختیاری، کرد، عرب و فارس در شهر اهواز انجام شد. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی است. تعداد افراد نمونه در هر قوم 10 نفر و در مجموع 40 نفر بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند و حداکثر تنوع بوده است. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کلایزری استفاده شد. موانع و تسهیل کننده‌ها در هویت اجتماعی زنان مقوله‌های اصلی در هر چهار قومیت بودند. یافته‌ها بیانگر تاثیر اشتغال و قومیت در تجربه هویت اجتماعی زنان بود. زنان عرب هویت اجتماعی خود را نیازمند ارتقا و تثبیت دانسته، زنان فارس هویت خود را نسبت به سایر اقوام تعریف شده‌تر و زنان کرد و بختیاری نیز هویت خود را کاملا متاثر از اشتغال و هم زیستی اقوام در کنار یکدیگر بیان کردند.

کلیدواژه‌ها