بررسی دلایل اجتماعی بودن فقه شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ایلام

2 دانشیار دانشگاه ایلام

3 استادیار دانشگاه ایلام

10.30510/psi.2022.326953.3025

چکیده

یکی از پرسش های مهم در ارتباط با فقه شیعه ایـن است که آیا اصولاً این فقه‌ فردی‌ است‌ یا اجتماعی؟ به عبارت دیگر آیا‌ هدف این فقه‌ ،تنها حل و فـصل مسائل فرد مسلمان است یا رسالت آن بررسی وظایف و تکالیف فرد و جامعه درکنار هم می باشد؟ عنوان فقه اجتماعی، عنوانی جامع و متناسب با نیازهای انسان عصر حاضر است که بتواند ضمن ایجاد نگرشی نو درفقه، مفتاحی بر قفل فردیت فقه بوده و در همه ی شئون اجتماعی انسان ، پاسخگوی خلأهای فکری او باشد. این نوشته بر آن است که با استفاده از روش‌‌ توصیفی‌ـ‌ تحلیلی ،ادله اندیشۀ اجتماعی درفقه شیعه را مورد کنکاش و ریشه‌‌یابی‌ قرار دهد. در این رابطه،پس از بیان مسئله وبحث از کاستی های فقه فردی و ماهیت فقه اجتماعی،دلایل اجتماعی بودن فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.سرانجام این نتیجه حاصل شده که، هرچند در بستر زمان، رویکرد فردگرایانه بر فقه شیعه غالب گردیده ،ولی بررسی دقیق نصوص و منابع دینی نمایانگر آن است که این فقه دارای رویکردی اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها