تکافل اجتماعی از منظر شهید سید محمد باقر صدر راهی برای بسط عدالت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ایلام

2 دانشیار دانشگاه ایلام

3 استادیار دانشگاه ایلام

10.30510/psi.2022.322763.2905

چکیده

عدالت اجتماعی و راههای بسط آن در جوامع مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران بوده و هست. تحقق عدالت در جامعه با اجرای تکافل اجتماعی از جمله نظریاتی است که توسط شهید سید محمد باقر صدر در قالبی نو ارائه و تشریح گردیده‌است. آنچه که این پژوهش در صدد است تا با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله کتب شهید صدر به آن پاسخ ومورد تحلیل قرار دهد؛ نقش تکافل در بسط عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که شهید صدرعلاوه بر ترغیب امت به مشارکت در تکافل به عنوان یک وظیفه شرعی، حاکم اسلامی را موظف به تامین منابع تکافل از قبیل اخذ خمس و زکات و دیگر منابع و نیز نظارت بر اجرای تکافل اجتماعی نموده تا با اتخاذ تصمیم در منطقه آزاد فقهی سطحی قابل قبول از معیشت را برای نیازمندان فراهم و از این طریق فقر را کاهش و اختلاف طبقاتی را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها