شناخت اثر انگیختگی درونی و بیرونی بر تقویت مهارت خواندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم تربیتی

2 گزوه علوم تربیتی

3 گروه علوم تربیتی

10.30510/psi.2022.311673.2522

چکیده

زمینه و هدف: خواندن فرایندی فعال است که ظرفیت دانش کودکان را افزایش میدهد وعقاید و تفکر آنها را شکل داده و به آنها معنا میدهد. این جریان یک فعالیت ذهنی است که در آن ویژگی های فیزیکی، روانشناسی و بیولوژیکی افراد در حال فعالیت هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر انگیختگی درونی و بیرونی بر ارتقاء مهارت های خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی انجام گرفت
روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد روش شناختی کیفی انجام گردید و روش پژوهش، تحلیل محتواسـت. اطلاعات بـا اسـتفاده از مصاحبه عمیق جمع آوری شده است. شرکتکنندگان 33نفر از معلمان دوره ابتدایی شهر گلستان بودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل اطلاعات همزمان با جمع آوری داده ها با رویکرد تحلیل موضوعی انجام گرفت.
یافته ها: تحلیل دادهها منجر به استخراج سیزده موضوع اصلی، شانزده زیرموضوع و بیست و دو موضوع فرعی در 2مقوله اصـلی بـا عنـوان انگیختگی درونی و بیرونی شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد ارتقای مهارت خواندن اگرچه بستگی به خصوصیات درونی و شخصیتی افـراد دارد، امـا در ایـن میان عوامل بیرونی چندی نیز اثرگذارند. لذا در پیوستار ارتقای مهارت خواندن ، فرد در یـک سـمت و عـواملی نظیـر خـانواده، نظـام آموزشی، کتابخانه‌ها و نظایر آن در سمت دیگر قرار دارند که هماهنگی و تلاش مشترک همه آنها ارتقا دهنده ی مهارت خواندن است.

کلیدواژه‌ها