تعقیب مخفیانه در حقوق کیفری ایران و قوانین کشورهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌ شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تبریز

3 دانشجو دکتری گروه حقوق ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد آشتیان

10.30510/psi.2022.303745.2273

چکیده

غایت هر جامعه، مصونیت حقوق و آزادی های فردی و در نهایت حفظ روان افراد است. لذا هر گونه تعرض و تعدی به روان افراد ناهنجاری بوده و نیازمند واکنش اجتماعی است. از جمله این ناهنجاری ها که محدودیت یا سلب حقوق و آزادی های فردی را به همراه دارد، مزاحمت و تعقیب می باشد. تعقیب مخفیانه (Stalking) را می توان از جرایم علیه اشخاص (علیه آزادی روان) دانست. اگرچه در قانون گذاری ایران جرم انگاری نشده است، لیکن با گذر زمان بر اهمیت جرم انگاری آن افزوده شده است. هم اینک ماده 619 قانون مجازات اسلامی مشابه ترین ماده به عنوان مذکور است که از پیچیده ترین مواد قانون مجازات اسلامی می باشد و تفاسیر گسترده ای را موجب شده است. از این رو ارائه تحلیلی جامع از آن را ضروری می نماید. بنابراین با آسیب شناسی صحیح و قانونگذاری مناسب که ضمانت اجرایی به همراه داشته باشد، می توان تا حد زیادی این آسیب اجتماعی را کنترل و محدود کرد.

کلیدواژه‌ها