بررسی نقش سیاسی کلبیان در حفظ حاکمیت فاطمیان بر سیسیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تاریخ،واحد یادگار امام،دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران(نویسنده مسول)

3 استادیار گروه تاریخ ، واحد یادگار امام ره (شهر ری)،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران(نویسنده مسول)

10.30510/psi.2022.302540.2234

چکیده

با پیروزی فاطمیان در شمال آفریقا و انقراض حکومت اغلبیان در سال 296 هـ .ق. جزیره‌ی سیسیل به تسلط فاطمیان درآمد و دوره‌ی دوم حاکمیت اسلامی سیسیل آغاز شد. در ابتدای حکومت فاطمیان، نوعی تنش سیاسی دامنگیر سیسیل شد که منجر به آشوب و قیام‌های متعددی شد. بنابراین مقاله پیش رو می کوشد به این سوال پاسخ دهد که کلبیان در استقرار و تداوم سلطه فاطمیان در سیسیل چه نقشی داشتند، در پاسخ می توان از این فرضیه سخن گفت که برای آرام ساختن اوضاع پرتلاطم در سیسیل، کلبیان به‌عنوان حکمران دست‌نشانده‌ فاطمیان ، طی دو دوره در آن جا قدرت در دست داشتند.روش تحقیق در پژوهش حاضرتوصیفی- تحلیلی است. نتیجه آن که کلبیان ،به تبعیت از خلافت فاطمی،آرامش را به جزیره باز گرداندند. سیاست تسامح و تساهل مذهبی با بومیان و غیر مسلمانان جزیره از ویژگی های حکمرانان کلبی بود.
واژگان کلیدی: سیسیل، خلفای فاطمی، حکمرانان کلبی، استقلال داخلی، بیزانس.

کلیدواژه‌ها