ارائه الگوی فرایند آموزش کارکنان بر اساس توسعه منابع انسانی و اصول سازمان یادگیرنده در شرکت نفت فلات قاره ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.30510/psi.2022.302288.2222

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی فرایند آموزش کارکنان بر اساس توسعه منابع انسانی و اصول سازمان یادگیرنده در شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بودند. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشد که در زمان پژوهش تعداد آن‌ها 4874 نفر برآورد شده است و ازآنجاکه در این پژوهش از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌شده است، در نهایت 465 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار AMOS ویراست 24 استفاده‌شده است. بررسی شاخص‌های نکویی برازش بیان‌گر این است که مدل پیشنهادی دارای برازش مطلوبی می‌باشد. همچنین نتایج نشان‌دهنده اثر مثبت و معنادار فرآیند آموزش بر اصول سازمان یادگیرنده (728/0) و همچنین اثر مثبت و معنادار فرآیند آموزش بر توسعه منابع انسانی (789/0) است. باید توجه داشت توفیق یک کشور در زمینه‌های فرهنگی‌، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درگرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی می‌تواند با تحولات و پیشرفت‌های اجتماعی و صنعتی همگامی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها