ارائه الگوی تبلیغات اثربخش مبتنی بر شبکه های اجتماعی با تاکید بربازاریابی رابطه مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه و تبیین مدل الگوی تبلیغات اثربخش مبتنی بر شبکه های اجتماعی با تاکید بربازاریابی رابطه مند انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی تبلیغات اثربخش مبتنی بر شبکه های اجتماعی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند بازاریابی رابطه مند در خدمات دهی رستورانهای زنجیره ای مد نظر بوده است.
روش: روش استفاده شده در این پژوهش با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، نظریه داده بنیاد است. نمونه گیری استفاده شده در این مقاله، نمونه گیری نظری است. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات، انجام مصاحبه های عمیق با چند مدیر رستورانهای زنجیره ای ، مشتریان آنها و خبرگان دانشگاهی تا دستیابی به اشباع نظری بوده است که در مجموع 10 مصاحبه انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی پژوهش به دست آمده است، نشان می دهد که مدل نهایی از 6 مقوله کلی، 18 مقوله فرعی و 78 مفهوم اصلی تشکیل شده است.
نتیجه گیری: یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که برای موفقیت تبلیغات اثربخش مبتنی بر شبکه های اجتماعی با تاکید بربازاریابی رابطه مند مدیران بایستی به تمامی مقوله‌ها و زیرمقوله‌های شناسایی شده در این پژوهش به‎دقت توجه کنند و درخصوص هر یک از آن‌ها اطلاعات لازم و کافی داشته باشند، بعلاوه این پژوهش لزوم توجه به تبلیغات اثربخش مبتنی بر شبکه های اجتماعی با تاکید بربازاریابی رابطه مند را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها