تحلیل عاملی عناصر و مولفه‌های برنامه درسی دین و زندگی مبتنی بر دیدگاه ماورای فردی (مطالعه موردی: در دوره دوم متوسطه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشکده ی علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 استاد یار دانشگاه وهیئت علمی دانشکده ی علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد واحد رودهن

3 استاد یار دانشگاه و هیئت علمی دانشکده ی علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد واحد رودهن

10.30510/psi.2022.288728.1777

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر طراحى الگوى برنامه درسى دین و زندگى مبتنى بر دیدگاه ماوراى فردى در دوره متوسطه دوم در سال 1398بود.
روش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه پژوهش را خبرگان و متخصصان تعلیم و تربیت تشکیل داده‌اند. حجم نمونه 132 نفر از خبرگان و متخصصان تعلیم و تربیت تعیین شد و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب شدند.
یافته‌ها: برای تحلیل داده‌های پژوهش، از نرم‌افزار pls استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. در این پژوهش با به‌کارگیری آمار استنباطی و از آمار توصیفى، آزمونهاى اسـتنباطى، تحلیل عاملى اکتشافى و تحلیل عاملى تاییدى مرحله اول و دوم (انعکاسى- انعکاسى) استفاده شده. به منظور سطح و وضعیت مقوله هاى برنامه درسى دین و زندگى مبتنى بر ماوراى فردى وضعیت توزیع داده‌ها (نرمال و غیر نرمال بودن) از طریق آزمون ”کولموگروف-اسـمیرنوف ” بررسى گردید. بر اساس شاخص نیکوئى برازش(٣٦/٠GOF=) روش تدریس هنرى از برازش بیشترى برخوردار است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌هاى پژوهش”هدف” تامل درخلقت خود،.....و محتوا مبتنى بر” تفکرخلاق درمباحث دینى” و متکى بر روش عقلانى و مفهومى، .... و ارزشـیابى آن هوشیارانه،.... ویژگى یادگیرنده ”عزت نفس بالا” را در رویکرد ماوراى فردى براى تدوین برنامه درسى دین وزندگى در دوره متوسطه دوم شامل مى شود.

کلیدواژه‌ها