بررسی الگوها و تأثیر اقتباس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر محتوای اطلاعاتی گزارش‌های مالی در ایران با رویکرد سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری. واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 گروه حسابداری. واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه اقتصادکشاورزی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

10.30510/psi.2022.301158.2180

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی الگوها و تاثیر اقتباس استانداردهای حسابداری بین‌المللی بر محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی با رویکرد سیاسی انجام می‌شود. برای اندازه‌گیری محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی از مدل استاندارد محاسبه محتوای اطلاعاتی استفاده شد. با توجه به تعداد کل شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از روش نمونه‌گیری مورد نظر پژوهش، تعداد 240 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت و اطلاعات صورت‌های مالی آن‌ها از سایت بورس جمع‌آوری شد. بخش دیگری از اطلاعات نیز توسط پرسشنامه جمع‌آوری گشت. در نهایت داده‌های به دست آمده توسط روش‌ها و نرم‌افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
آزمون فرضیه ها نشان داد که استانداردهای حسابداری بین المللی محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به استانداردهای حسابداری ملی دارند. همچنین نتایج نشان داد که مدیران مالی مدیران مالی شرکت‌ها نسبت به میزان درآمد قابل شناسایی خود تحت استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی اطلاعات کافی دارند. آزمون فرضیه ها همینطور نشان داد که استفاده از استانداردهای حسابداری باعث جذاب شدن سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی می شود ولی راهکار کافی برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیست. در نهایت این تحقیق نشان داد که الگوی همگرایی بهترین الگو برای پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در ایران است.

کلیدواژه‌ها