ارائه الگوی کمی پاسخگویی سازمانی بر مبنای اعتماد عمومی در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.30510/psi.2022.361816.3965

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف ارائه الگوی کمی پاسخگویی سازمانی بر مبنای اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی ایران می باشد. روش این پژوهش کمی بوده و به لحاظ هدف در زمره مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 250 نفر از مدیران و مسئولین سازمان‌های دولتی استان اردبیل بوده و نمونه‌گیری در این پژوهش بطور کل شماری صورت گرفته است. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه محقق ساخته پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی. لذا این پرسشنامه تهیه و در بین مدیران سازمان‌های دولتی توزیع گردید و سپس بعد از جمع‌آوری مشخص گردید که در حدود 234 پرسشنامه تکمیلی گردآوری شده است. جهت آتالیز از آمار توصیفی جهت توصیف معرف‌های جمعیت‌شناختی و توصیف مقولات و از آمار استنباطی نیز جهت تحلیل کمی مدل استفاده گردید. تحلیل آماری بر روی 31 مقوله و 96 زیرمقوله در قالب شش بعد شرایط علی (5 مضمون)، عوامل مداخله‌ای (5 مضمون)، بسترهای حاکم و یا شرایط زمینه‌ای (5 مضمون)، هسته یا پدیده اصلی (6 مضمون)، راهبردها و استراتژی‌ها (6 مضمون) و پیامدها و نتایج (4 مضمون) که اجزاء چارچوب مفهومی را تشکیل داده بررسی گردید، نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که بارهای عاملی مشاهده شده برای تمام فاکتورها بیشتر از 3/0 که در بازه قابل قبول هستند و همچنین آزمون T- value معناداری نیز که بزرگتر از 96/1 مشاهده گردید، و این نشان دهنده برازش مدل ساختاری و تائید مدل کیفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها