طراحی مدل راهبردی گردشگردی پزشکی برای جامعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران.

2 دکتری مدیریت بازرگانی،استادیار گروه مدیریت، ،واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجبشیر ،تبریز ، ایران

چکیده

گردشگری یک صنعت جهانی شده است، و به عنوان یکی از توسعه یافته‌ترین و پر رونق‌ترین صنعت گردشگری شناخته شده است. گردشگری پزشکی صنعتی می‌باشد که به سرعت در حال رشد بوده و فرصت های ویژه‌ای را برای سازمان های بین المللی برای دستیابی به مزیت رقابتی فراهم کرده است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل راهبردی گردشگردی پزشکی برای ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات با روش ترکیبی با دو رویکرد تحقیق کیفی و کمی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد و رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده‌ها از نوع استقراء- قیاسی است. جامعه آماری در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و در بخش کمی گردشگران که حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران 384 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی روش هدفمند و در در بخش کمی از روش تصادفی ساده به دلیل ناهمگنی و پراکنده بودن جامعه آماری استفاده شده است. ابزار گرداوری داده‌ها در بخش کیفی از طریق ادبیات تحقیق (شناسایی ابعاد با استفاده از تحقیقات داخلی و خارجی) و در بخش دوم پرسش نامه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها