هوش مدیریتی اسلامی و هوش موفق مدیران مدارس استثنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و شخصیت ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.362716.3993

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش هوش مدیریتی اسلامی و هوش موفق مدیران مدارس استثنایی دوره دوم متوسطه مناطق نوزده گانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی99-1398 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ روش در زمره پژوهش‌های کمّی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران دوره دوم متوسطه مدارس شهر تهران بودند نمونه به‌دست آمده از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای براساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر بود که در این پژوهش 100 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 23 سوالی استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین مولفه های هوش موفق اولین اولویت متعلق هوش خلاق و پس از آن دومین و سومین اولویت به ترتیب متعلق به هوش تحلیلی و هوش عملی می باشد. در بین مولفه های موش مدیریتی اولین اولویت متعلق به هوش معنوی می باشد و پس از آن دومین تا پنجمین اولویت متعلق به هوش هیجانی، هوش سیاسی، هوش جسمانی و هوش منطقی می باشد.

کلیدواژه‌ها