آسیب شناسی نهضت جنگل و تاًثیر آن برامنیت ملی ایران آن زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

10.30510/psi.2022.301985.2210

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی فرصت ها و تهدیدات ایجاد شده توسط نهضت جنگل بر امنیت ملی ایران آن دوره می باشد.روش انجام این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع تاریخی می باشد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن بود که میرزا کوچک‌خان در سال 1300 خورشیدی، مصوباتی را در جنبش جنگل تنظیم نمود که اهم آن اصلاحات اساسی کلیه دوایر مملکتی؛ به نحوی که امنیت داخلی و آزادی ملت ایران و حفظ منافع خارجی را اطمینان دهد. همچنین مراقبت‌ هیئت دولت در فسخ قراردادهایی که ضد اقتدارات ملّیه بوده و اهتمام در اجرای تعهداتی که در حفظ آزادی و استقلال دولت ایران است. چنین نتیجه گیری می شود که در نهضت جنگل روش سیاسی با رهبری میرزاکوچک خان و هدف اصلی آنان در برقراری امنیت ملی ایران بر پایه محورهایی استوار بوده و هدف آنان برقراری امنیت ملی بوده است. همچنین بر حسب ‌توافق ‌سران‌ نهضت‌ و بلشویک‌ها، هیئتی ‌مرکّب ‌از اعضای ‌ایرانی ‌و روسی ‌به ‌نام «روکم‌» (در رشت ‌تشکیل ‌شد و رهبری ‌نهضت‌ را بر ‌عهده ‌گرفت‌. که این توافق فرصت ها و تهدیداتی بر امنیت ملی ایران در پیش داشت.

کلیدواژه‌ها