انقلاب اسلامی ایران و چالش‌های آن با نظام بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار . دانشکده علوم و فنون فارابی. تهران. ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

3 استادیار دانشگاه شاهد

10.30510/psi.2022.286070.1717

چکیده

دولت‌های انقلابی بعد از پیروزی به دلیل آن که ارزش‌ها و هنجارهای حاکم در عرصه داخلی و خارجی را ناعادلانه می‌دانند خواهان تغییر وضع موجود در عرصه داخلی و خارجی و جایگزینی آن با ارزش‌های جدید هستند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این امر کلی مستثنا نبوده است. ازاین‌رو انقلابیون ایران از همان آغاز به مخالفت با هنجارهای موجود پرداختند و خواستار جایگزینی آن با هنجارهای اسلامی شدند. نویسندگان این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، درصدد پاسخ‌گویی به چرایی مخالفت رهبران انقلاب اسلامی ایران با هنجارهای حاکم بر نظام بین‌الملل هستند و در پاسخ این فرضیه را مطرح می‌سازند که نگرش مذهبی رهبران انقلاب به نظام بین‌الملل سبب گردید آن‌ها عناصر تشکیل‌دهنده نظام بین‌الملل موجود و ارزش‌های آن را به چالش بکشند و خواستار جایگزینی آن‌ها با ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی شوند. چراکه این ارزش‌ها مبتنی بر ارزش‌های غربی و غیردینی هستند. همچنین مروجان این ارزش‌ها نیز از اعتبار لازم برخوردار نیستند و آن‌ها هدف آن‌ها از طرح این مسائل تحت فشار قرار دادن کشورهای آزادی‌خواه است.

کلیدواژه‌ها