الگوهای ارتباطی نخبگان سیاسی در استفاده از شبکه‏‌های اجتماعی برای هدایت افکار عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

3 دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

10.30510/psi.2022.288280.1764

چکیده

نخبگان سیاسی برای همراه کردن افکار عمومی با عقاید خود، الگوهای ارتباطی خاصی دارند که یکی از آن‌ها استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از شبکه اجتماعی توسط نخبگان سیاسی برای هدایت افکار عمومی انجام گردیده است، بر اساس نظریه پردازی‌های انجام شده میتوان بیان نمود که الگوهای ارتباطی نخبگان سیاسی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای هدایت افکار عمومی، شامل «توان تعاملی، توان اقناعی، توان همدردی و همفکری، توان همسانی کاربران و توان همگرایی کاربران» می‌شود. که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. لذا مطالعه حاضر ازلحاظ روش توصیفی– اکتشافی است و جامعه آماری در این تحقیق 45 نفر از نامزدهای انتخاباتی استان ایلام است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه شبکه اجتماعی است. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و چک لیست نتایج با استفاده از نرم افزار Lisrell و spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بین توان تعاملی، توان اقناعی، توان همدردی و همفکری شبکه‌های اجتماعی و استفاده از آن‌ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی رابطه معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها