بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.30510/psi.2022.306010.2344

چکیده

توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی است توسعه سیاسی فرآیندی است که طی آن سه واقعه رخ می دهد. توسعه سیاسی دغدغه بسیاری از جوامع در حال توسعه در جهان کنونی است. بسیاری ازتحلیلگران نقش توسعه سیاسی را در تداوم توسعه فراگیر در حوزه های اقتصادی واجتماعی بسیار با اهمیت تلقی کنند. هدف توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی است. مهمترین لوازم بالفصل توسعه سیاسی شامل: سازمان یابی گروهها و نیروهای اجتماعی، آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسم های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت زدایی از زندگی سیاسی در جهت تقویت ثبات سیاسی، مشروعیت چارچوب های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن است. در مقاله حاضر با کاربرد روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه گردآوری اسنادی، این موضوع محوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که چرا و چگونه انضباط اداری در توسعه سیاسی نقش دارد؟ در یک جمع بندی می توان گفت متغیر انضباط اداری و سازمانی از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و همچنین زمینه ساز توسعه سیاسی کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها