طراحی و تبیین الگوی اثرگذاری تبلیغات مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در حوزه بازاریابی مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی (رویکرد آمیخته: تحلیل تم-مدلسازی معادلات ساختاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی،گروه مدیریت بازرگانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 گروه مدیریت، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران

10.30510/psi.2021.303739.2270

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی مدل اثرگذاری تبلیغات مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در حوزه بازاریابی مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی به انجام رسید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می‌باشد. در فاز کیفی پژوهش و جهت دستیابی به مدل تحقیق، از روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. بدین منظور، انجام مصاحبه‌های عمیق با گروهی از خبرگان بازاریابی و مدیران ارشد مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی که به حوزه‌های مدیریت بازاریابی خدمات درمانی، بازرایابی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، و مدیریت مراکز خدمات درمانی اشراف داشتند، در دستور کار قرار گرفت. در این فاز، از دو روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت و مجموعاً 9 مصاحبه صورت گرفت. در فاز کمّی تحقیق نیز، ابزار اصلی جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بسته و محقق‌ساز مشتمل بر 42 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمّی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از سه نرم‌افزار SPSS، LISREL و smartPLS استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل اثرگذاری تبلیغات مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در حوزه بازاریابی مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها