بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر جرم قتل در شهرستان رامهرمز از سال 1380 تا 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

10.30510/psi.2022.360791.3930

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل قتل در شهرستان رامهرمز از سال 1380 تا 1399 می‌باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز می باشد که نمونه ای به حجم 70 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: با بررسی دیدگاه پاسخ‌دهندگان نسبت به فرضیه اول در سطح خطاپذیری 05/. با درجه آزادی 3 و 4 بزرگ‌تر است و می‌توان بیان کرد در بین فراوانی‌های مشاهده‌ شده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد‌ و فرضیه اول تأیید می‌شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد به نظر می‌رسد تعصبات قومی و قبیله‌ای و واگذاری بی‌ رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل‌ در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است. با بررسی دیدگاه پاسخ‌دهندگان نسبت به فرضیه دوم و آزمون فی 2 مربوط به گونه های فرضیه دوم در سطح خطاپذیری 05/0 از 2 درجه آزادی 3 و 4 بزرگ‌تر است و می‌توان بیان کرد در بین فراوانی‌های مشاهده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و می‌توان ادعا کرد که عدم توجه به نقش حساس و سرنوشت‌ساز سران و ریش‌سفیدان طوایف موجب سرگردانی افراد طوایف گشته است. که یکی از علل بروز قتل‌ نداشتن یک راهنما و رهبر در بین طوایف هست. در بررسی دیدگاه پاسخ‌دهندگان نسبت به فرضیه سوم و آزمون فی 2 مربوط به گونه‌های فرضیه سوم در سطح خطاپذیری 05/0 از فی 2 جدول با درجه آزادی 3 بزرگ‌تر است و می‌توان بیان کرد بین فراوانی مشاهده‌ شده

کلیدواژه‌ها