طراحی مدل تبلیغاتی موثر در بازاریابی سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت،مدیریت بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی،عجب شیر،ایران

2 استادیار گروه مدیریت ، واحد عجب شیر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، عجب شیر ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ، واحد هادیشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، هادیشهر ، ایران

4 استاد گروه مدیریت،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران

5 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

10.30510/psi.2022.362641.3992

چکیده

انتخابات یکی از موضوعات اساسی در کشورهایی است که نظام سیاسی آن برپایه شیوه برگزاری انتخابات بنا شده است.کاندیداها برای موفقیت در مبارزات انتخاباتی از ابزارها و تکنیکهای انتخاباتی بهره می گیرند.یکی از این ابزارها تبلیغات است .تحقیق فوق ترکیبی است. ماخذ احصاء این راهبردها مصاحبه های اکتشافی است.جامعه آماری در بخش کیفی استاد دانشگاه، مشاور نماینده مجلس، نماینده فعلی و پیشین مجلس بود که 19 نفر می باشد.دربخش کمی، 324 نفر از خبرگان در زمینه علوم سیاسی بود. آنگاه تحلیل داده‌های کیفی انجام شده است .باتوجه به نتایج بدست آمده، مدل بدست آمده در هشت بعد ابزار تبلیغات، نقشه راه تبلیغات، تصویر سازی از کاندیدا، اثربخشی پیام ها، بازخورد تبلیغات، شخصیت شناسی سیاسی رای دهندگان، شرایط حوزه انتخاباتی و درک رفتار رای دهندگان طبقه بندی شد. سپس این عوامل در قالب پرسش‌نامه‌ای تنظیم شد و برای محاسبه میزان اعتبار آن، سنجه مورد نظر در اختیار 8 تن از خبرگان قرار گرفت و روایی آن مورد آزمون قرار گرفت. پس از در نظر گرفتن نظرات خبرگان، پرسش‌نامه نهایی در کارشناسان امر توزیع گردید و اطلاعات حاصل از آن برای بررسی سوالات پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل‌های آماری، نشان داد که مدل بدست آمده از برازش مناسبی برخوردار است

کلیدواژه‌ها