تحلیل دیدگاه فقه امامیه وعلم روانشناسی نسبت به تغییر جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه الهیات وحقوق ، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی،نجف اباد،ایران.

2 استاد یار گروه الهیات وحقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه ازاد اسلامی،نجف اباد،ایران

10.30510/psi.2022.356019.3830

چکیده

تغییر جنسیت یکی از مسائل نوپیدای جامعه جهانی است.که با پیشرفت علم پزشکی و روانشناسی امکان انجام آن بیش از پیش فراهم شده است.به علت تمایل روز افزون این گروه به فرایند تغییر جنسیت کم کم تغییرجنسیت به صورت یکی از موضوعات پرچالش جامعه ی جهانی درامده است.بعضی اصول این امر جهانی و اسلامی است که عبارتند از: اصل آزادی، اصل کرامت انسانی، اصل نفی ضرر،هدف از این پژوهش، ایجاد رویکرد یکسان در سراسر جهان اسلام و جامعه ی جهانی می باشد.در مورد تغییر جنسیت میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق می باشد.قاطع فقهای شیعه قائل به مشروعیت (مطلق) تغییر جنسیت می باشند.هر یک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی استناد کرده اندکه از مهمترین این دلایل: آیات و روایات می باشد.محقق در این رساله با روش توصیفی،تحلیلی، به تبیین مواضع فقها و روانشناسان و وجوه اشتراک و افتراق آنها پرداخته ومشاهده شده که: اقوال مختلفی در این خصوص شکل گرفته ، در پایان انچه که ازتحقیق بدست امده این است که :یافته ها حاکی از آن است که احکام اسلامی متفاوتی از ناحیه ی مذاهب مختلف اسلامی از قبیل: جواز مطلق، جواز مشروط، حرمت مطلق وحرمت مشروط در این خصوص شکل گرفته است.ودر نهایت نظریه ی مشروعیت مطلق به دلیل منطبق بودن با واقعیت وادله شرعی وعرفی مورد پذیرش فقهای امامی مذهب و علمای علم روانشناسی قرار گرفته، پس از کنکاش فراوان این نتیجه حاصل شد که از نظر علمای روانشناسی تقریبا"مخالف جدی در خصوص تغییر جنسیت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها