طراحی مدل جاه طلبی شغلی(کریریسم) در بخش دولتی ایران (مطالعه موری بانک های ملی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان(خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان(خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، واحد اصفهان(خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30510/psi.2022.300831.2170

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی مدل جاه طلبی (کریریسم) در بخش دولتی ایران (مطالعه موری بانک های ملی استان اصفهان) حاصل شده است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق ازلحاظ هدف بنیادی – کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی – اکتشافی است و به وسیله مصاحبه های تخصصی (مصاحبه ساختار یافته و نیمه ساختار یافته) با خبرگان و صاحب نظران (شامل کلیه اساتید وهیأت علمی و کارکنان با تجربه و مدیران کارکنان دربانکهای ملی استان اصفهان) تا رسیدن به اشباع نظری حاصل شده است. یافته ها نشان داد شرایط علی تأثیر گذار بر جاه طلبی بیشتر ریشه رد منصب طلبی اقتدار و شهرت نهفته است در پژوهش حاضر عوامل زمینه ای دارای ( 5 مضمون اصلی) ؛ عدم تعهد، عدم نظارت، عوامل سیاسی و فردی و اقتصادی مبتنی بر عوامل زمینه ای تأثیر گذار بر جاه طلبی (کریریسم) در بخش دولتی ایران( بانکهای ملی استان اصفهان) می باشد. شرایط مداخله گر به دلیل مشکلات زیر ساختی، نمی توانند به درستی اجرا شوند و در نتیجه سبب چالش و جاه طلبی کریریسم در سازمان خواهد شد در راهبرد های به کار گرفته شده درسازمان (استراتژی عدم هدایت، استراتژِی عدم تغییر، استراتژی توقف گویای به کار گیری استراتژی های منسوخ بوده که سبب چالش و جاه طلبی کریریسم در سازمان خواهند شد.

کلیدواژه‌ها