بررسی تطبیقی جرم انگاری امنیت مدار در جرایم علیه امنیت ملی (مطالعه موردی حقوق کیفری ایران و فرانسه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق ، ایران.

3 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده قوه قضائیه، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.295353.1999

چکیده

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی آن رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیش تر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد.در دهه های اخیر، قلمرو جرم انگاری جرائم علیه امنیت دچار تغییرات مهم و بنیادین شده است. در حقوق کیفری مدرن (یا به تعبیری حقوق کیفری دشمن مدار یا امنیت مدار)، بر خلاف حقوق کیفری کلاسیک، مجرم یک دشمن است و برخورد مقنن و دولت با مجرمین، بر پایه ی طرد و اخراج از جامعه است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه نشان می دهد که این دو کشور در زمینه های قانونگذاری ابهام ‌زا، توسعه در موضوع، بزه ‌دیده و بزهکار جرم، جرم ‌انگاری مطلق و اعمال مقدماتی با هم تطابق و شباهت دارند و در زمینه های جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ با هم تفاوت دارند.

کلیدواژه‌ها