اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان،ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

10.30510/psi.2022.302525.2232

چکیده

امروزه مسئله پولشوی و سوء استفاده دولتها و گروههای تروریستی از آن سبب شده است تا این مسئله در دستور کار جامعه بین الملل قرار گیرد و در این راستا مبادرت به اقدامات متفاوتی نمایند که از جملهی آنها میتوان به« FATF» اشاره نمود. از‌ این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. از‌ این منظر پس از بسط فضای مفهومی‌موضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه‌های توصیههای گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در ‌این پژوهش، کتابخانه‌ای می‌باشد. سوالی که در مقاله مطرح است این است که اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چگونه قایل ارزیابی میباشد؟ در پاسخ به سوال این فرضیه مطرح است که:«به نظر میرسد اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از دو منظر قابل ارزیابی است از یک طرف باعث رونق و گشایش در نقل و انتقالات پولی و مالی بین المللی برای ایران خواهد شد و از دیگر سو خطر کنترل بیش از اندازه و غیر منطقی کشورهای غربی را بر مسائل داخلی ایران در پی خواهد داشت» نتیجهگیری از مقاله نشان میدهد که الزامات و مفاد گروه ویژه اقدام مالی، الزامات خوبی است مشروط بر اینکه بومی سازی شود و اطلاعات مالی در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه ها در خارج از کشور قرار نگیرد.

کلیدواژه‌ها