تبیین ظرفیت‌های راهبردی بنادر چابهار و گوادر و تاثیر آن بر روابط متقابل پاکستان وایران (2020-2010م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی ،زاهدان،ایران

2 استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیارعلوم سیاسی،دانشگاه آزاد،واحد زاهدان،ایران

10.30510/psi.2022.297892.2076

چکیده

کشورهای ایران و پاکستان از مهم ترین بازیگران منطقه جنوب غربی آسیا می باشند،. اقتضائات سیاسی و ژئو استراتژیکی میان دو کشور ایران و پاکستان علی‌رغم وجود تضاد در منفعت ها و دورنمای سیاسی درباره مسائل منطقه ای و جهانی، سبب پیدایش رابطه‌ی نزدیک میان دو کشور شده است که در این میان، مولّفه ظرفیت‌های تجاری و بندری بنادر گوادر و چابهار نقش تعیین کننده ای در توسعه این روابط دارد. با توجه به اهمیت تاثیر این دو بندر در مناسبات بین المللی دو کشور و تأثیر به سزائی که در رشد و توسعه مناطق پیرامونی خود دارند، در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به تبیین ظرفیت های راهبردی دو بندر در توسعه مناطق پیرامونی و همچنین رشد تقارب و هم سویی در ارتباطات دو کشور پاکستان و ایران و منطقه خواهیم پرداخت و فرصت‌ها و چالش های پیش رو در دستیابی به راهبردی مبتنی بر همبستگی و همگرائی در مناسبات دو کشور را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. در این مقاله سعی بر آن است تا به این سوال اساسی پاسخ دهیم که ظرفیت‌های راهبردی بنادر چابهار و گوادر چه تاثیری بر روابط متقابل پاکستان وایران دارد؟ بنطر می‌رسد شکوفاتی ظرفیت‌های راهبردی بنادرچابهار و گوادر در حوزه خدماتی،ترانزیتی ، اقتصادی و افزایش همگرائی و همبستگی منطقه‌ای بین دو بندر و در نتیجه افزایش سطح خدمات و ترانزیت و درآمد دو منطقه، تاثیر مستقیمی بر توسعه افزایش ظرفیت‌های اقتصادی مناطق محروم دو بندر و همچنین گسترش کمیّ و کیفی روابط پاکستان و ایران دارد.

کلیدواژه‌ها