بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی افراد در انتخابات ریاست جمهوری شهرشیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعیٰ دانشگاه پیام نورٰ تهرانٰ ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه علوم اجتماعیٰ دانشگاه پیام نورٰ بجنوردٰ ایران

10.30510/psi.2022.296346.2057

چکیده

انتخابات وسیله ای است که بواسطه آن می شود توان اراده شهروندان را در بوجود آوردن نهادهای سیاسی و تعیین مجری اقتدار سیاسی مورد توجه قرار داد. انتخابات پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است که در نهایت بروندادی سیاسی دارد و یکی از وجوه بنیادی تشکیل ‌دهنده سیستم های مردم‌سالار و بخش جدایی‌ناپذیر مردم سالاری به شمار می‌آید. رقابت های انتخاباتی، عمده‌ترین وسیله ای است که کارگزاران دولتی را ناچار به پاسخ گویی در مواجه با مردم و قبول به نظارت آنها می‌ نماید. هدف مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی افراد در انتخابات ریاست جمهوری شهر شیروان بود. روش: پژوهش پیمایشی، حجم نمونه 381 نفر و روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده است. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها: بین اعتماد، دینداری، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و رفتار انتخاباتی رابطه وجود داشت. هم چنین بین بی قدرتی سیاسی و رفتار انتخاباتی رابطه معنادار وجود نداشت. نتیجه: عوامل تاثیر گذار بر رفتار انتخاباتی در شهر شیروان شامل اعتماد، دینداری، پایگاه اجتماعی و اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها