بررسی و تحلیل نقش مولفه‌های سرمایه اجتماعی بر ابعاد امنیت مرزها (مطالعه موردی: کنگره اربعین مرز زیارتی مهران در استان ایلام )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز ایلام، ایران

2 دانشگاه پیام نور

10.30510/psi.2022.323461.2940

چکیده

مفهوم و نظریه سرمایه اجتماعی از دهه 1990 به این سو با اقبال قابل توجه اندیشمندان و محققان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و...) مواجه شده است. از طرفی سرمایه اجتماعی برخلاف کشورهای توسعه یافته، در دولتهای توسعه نیافته، خیلی جدی گرفته نشده، به ویژه نقش و تأثیرات سیاسی آن مورد غفلت بیشتری واقع شده است، این درحالیست که امروزه، سرمایه اجتماعی در مقوله توسعه بسیار مورد توجه دانشمندان و نخبگان علمی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است. سپس با استفاده از پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت شهروندان بررسی گردیده است این مطالعه از نظر هدف توصیفی- تحلیلی است.جامعه آماری این پژوهش کل شهروندان بالای 18 سال شهر مهران می‌باشد حجم نمونه 383 نفر شهروندان مهران که به صورت نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند.نتایج تحلیلهای آماری چندمتغیره از جمله آزمون ضریب همبستگی پیرسن، رگرسیون، آزمون کای اسکور، آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) و آزمون همبستگی تاو کندال نشان داد که ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و امنیت مرز مهران در سطح معنی داری 05/0 معنادار بوده و نمایانگر وجود ارتباط است. بدین معنی که هرچه میزان سرمایه گذاری در ابعاد سرمایه های اجتماعی ابیشتر شود امنیت اجتماعی شهروندان مرز مهران نیز افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها