بررسی شخصیت حقوقی شرکت تضامنی حکمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم قضایی

2 دانشجوی حقوق شرکت های تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (علوم قضایی تهران)

10.30510/psi.2022.344060.3503

چکیده

حقوقدانان در خصوص ریشه تاریخی شرکت تضامنی حکمی با هم اختلاف دارند. برخی ریشه اینگونه شرکت را به حقوق روم ارجاع داده و استدلال می نمایند که این حقوق وجود شرکتی که مالکیت مشترک آن صرفأ خانوادگی بود به رسمیت شناخته که افراد غیرفامیل حق ورود در این شرکت را نداشتند. حقوقدانان در خصوص ریشه تاریخی شرکت تضامنی با هم اختلاف دارند. ظهور اولیه نشانه های شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی بود. با گسترده شدن صنایع دستی و بزرگ شدن حجم این صنایع، دیگر شرکت های تضامنی محصور به برادران و پسران نمی شد بلکه آشنایان و دوستان نیز در آن وارد شدند. ایده نمایندگی طرفینی در استقرار مسئولیت شخصی و تضامنی اعضای این شرکت در برابر اشخاص غیر، نقش مهمی را ایفاء نمود. لیکن پس از ظهور قرارداد شرکت و برقراری سیستم ثبت و اعلام شرکت ها دیگر نیازی به ایده نمایندگی طرفینی نبود و هر شریک چنانچه وارد معامله ای می شد شریک دیگر را در مقابل شخص ثالث ملزم می‌کرد. شرکت تضامنی حکمی نمونه بارز شرکت های اشخاص محسوب می شود و به تنهایی کلیه خصایص ممیزه این نوع شرکت ها را در بر دارد. این شرکت به اعتبار اشخاص تشکیل دهنده آن بوجود می آید و انقضاء آن نیز به زوال این اعتبار متوقف است.

کلیدواژه‌ها